በኢትዮጰያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ
የኢትዮጰያ ገቢዎችና ጉምሩክ ባለስልጣን
The Federal Democratic Republic of Ethiopia
Ethiopian Revenues and Customs Authority

የተጨማሪ እሴት ታክስ ማሳወቂያ
VALUE ADDED TAX DECLARATION
 
የሰነድ ቁጥር
Document No.
ክፍል 1 የግብር ከፋዩ መለያ / Part 1 Taxpayer Identification
1.1 የግብር ከፋዩ ስም
Name of Taxpayer
1.2 የግብር ከፋይ መለያ ቁጥር / Taxpayer Identification Number (TIN)
1.3 የተጨማሪ እሴት ታክስ ቁጥር / VAT Registration Number
መስከረም
ወር
2005
ዓ.ም / For the month of

ክፈል 2 የተጨማሪ እሴት ታክስ ስሌት / Part 2 Computation of Value Added Tax
2.1 በዚህ ወር የሚያሳውቁት ከሌለ (✓) ምልክት ያድርጉ / If the return for the period is NIL (✓) Here
2.2 የምርት ውጤት ታክስ ስሌት / Computation of Output Tax
ታክስ የሚከፈልባቸው ዕቃዎች እና የአገልግሎቶች አቅርቦት /ሽያጭ ዋጋ/
Value of Taxable Goods and Supplies
5በእቃና በአገልግሎት ሽያጭ ላይ መታሰብ ያለበት የተጨማሪ አሴት ታክስ
VAT on Taxable Goods and Supplier [15% of line 5]
10
የዜሮ ምጣኔ ያላቸው ዕቃዎች እና አገልግሎቶች ሽያጭ ዋጋ
Value of Zero-Rated Goods
15
ከተጨማሪ እሴት ታክስ ነፃ የሆነ ሽያጭ/አቅርቦቶች ዋጋ
Value of Exempt Supplies/Sales
20
የታክስ ምህረት ያገኙ አቅርቦቶች ዋጋ
Value of Remitted Supplies
25
ጠቅላላ አቅርቦት/ሽያጭ
Total Supplies/Sales
[lines 5+15+20+25]
30የወሩ ተከፋይ የተጨማሪ እሴት ታክስ
VAT Charge for this period
[= line 10]
35Generated by www.eGenzeb.com
Save & Go to Page 2
Print