2.3 የግብዓት ታክስ ስሌት / Computation of Input Tax
የአገር ውስጥ ግዥዎች ግብዓት ዋጋ
Value of Local Purchases Input
50በአገር ውስጥ ግዥዎች ግብዓት ላይ የተከፈለ የተጨማሪ እሴት ታክስ
VAT on Local Purchases Input
[15% of line 50]
55
የውጭ ሀገር ግዥ ግብዓት ዋጋ
Value of Imported Inputs
60የውጭ ሀገር ግዥ ግብዓት ዋጋ ላይ የተከፈለ የተጨማሪ እሴት ታክስ
VAT on Imported Inputs
[15% of line 60]
65
የልዩ ልዩ ውጪዎች ግብዓት ዋጋ
Value of General Expense Inputs
70በእቃና በአገልግሎት ሽያጭ ላይ መታሰብ ያለበት የተጨማሪ አሴት ታክስ
VAT on General Expenses Inputs
[15% of line 70]
75
የተጨማሪ እሴት ታክስ ያልተከፈለበት ግዥ ወይም ተመላሽ የማይጠየቅባቸው ግብዓት ዋጋ
Value of Purchases with no VAT or Unclaimed Inputs
80
ጠቅላላ ግብዓት ዋጋ
Value of Total Inputs
[lines 50+60+70+80]
85
ታክስ የተከፈለበት የግብዓት ዋጋ
Value of Taxable Inputs
[lines 50+60+70]
90የወሩ ተከፋይ የተጨማሪ እሴት ታክስ
Total Inputs Tax Credit
[lines 55+65+75]
95
የወሩ የተጣራ ተጨማሪ እሴት ታክስ ተከፋይ
Net VAT Due for Month (before other credits) [line 35-95]
110
የወሩ ተመላሽ የተጨማሪ እሴት ታክስ
VAT Credit for Month (before other credits) [line 95-35]
115
ሌሎች በወሩ ውስጥ የሚታሰቡ (ክፍያ ፣ ሽያጭ ታክስ ፣ በእጅ ያለ ዕቃ)
Other Credit for Month (Payments, Sales Tax, Goods On Hand)
120
ካለፈው ወር የዞረ ብልጫ ክፍያ
Credit Carried forward from Previous Month
125
ጠቅላላ ተከፋይ
Amount to be Paid [110-120-125]
150
ለተክታዩ ወር የሚታሰብ ተመላሽ ሂሳብ
Credits Available for carry forward [115+120+125]
160
ክፍል 3 የትክክለኛነት ማረጋገጫ / Part 3 Commitment
በዚህ ቅጽ ላይ የሰፈሩት ሁሉም መረጃዎች ትክክልና የተሟላ መሆኑን አረጋግጣለሁ። I here by certify that the information given in this form is true and complete.

ሙሉ ስም / Name

ፊርማ / Signature

ቀን / Date
ማህተም
ክፍል 4 ለተጨማሪ እሴት ታክስ መምሪያ አገልግሎት ብቻ / Part 4 For VAT Department Use Only
ያረጋገጠው / Checked By


የሠራተኛው ስም / Officer's Nameፊርማ / Signatureቀን / Date
Generated by www.eGenzeb.com
Save & Go to Page 1
Print